https://www.gravatar.com/avatar/9bfb77fae042c64ac175f8a11300c9d1?s=240&d=mp

我是一个小菜鸡,从物理转码农。

信息
由于不希望我的 email 地址被索引,下面出现的 email 地址我都进行了删除,如有需要,请使用 admin@ruixiaolu.com 与我取得联系。

以下是我目前使用的 GPG 公钥 ID 和指纹:

1
2
3
4
5
6
7
pub  rsa4096/BBDB4B283860B39E 2021-08-17 [C]
   Key fingerprint = 192C 7B35 50C8 003E E5EF 9197 BBDB 4B28 3860 B39E
uid         [ultimate] Rainshaw <AT live.com>
sub  cv25519/DC87A70DD4CF44A0 2021-08-17 [E]
sub  rsa4096/4BB84B50B361F850 2021-08-17 [A]
sub  rsa4096/533C7AD25F0DDD15 2021-08-17 [S]
sub  rsa4096/478E2F5DD870FB56 2021-08-17 [E]

第四个 [E] 密钥我一般不会使用,也请不要使用第四个密钥与我传递消息,谢谢。

警告
下面这个是我曾经使用过的 GPG 密钥,但由于操作失误丢失了私钥。

这个密钥也仅用于 Git 签名,若将其完全废弃的话,需要太多的工作量(把 GitHub 上的代码全部重签名),故我决定仍将其保留在 GitHub 上。

1
2
3
4
pub  rsa4096/FDDDB592CE9F6CAD 2021-04-07 [SC] [有效至:2022-02-21]
   密钥指纹 = A5E2 056E 14E6 B829 AFA1 F0E1 FDDD B592 CE9F 6CAD
uid          [ 绝对 ] Rainshaw <AT live.com>
sub  rsa4096/4EF815DA592B0536 2021-04-07 [E] [有效至:2022-02-21]